Falling                                                             Zuhanás

My heart is clattering, I cannot breathe,
I feel dizzy of the depth and hight, whose prisoner,
guest, and master I am

I am falling towards the sky, I rise into the dephts,
Immense, pulsing celestial bodies on the verge of the darkness

My body evapourates,
the borders melt
and air infiltrates inside me,
my thoughts arrive from afar,
no, they don't arrive: they are here already,
and my emotions float, vibrate and resonate

I know why we keep returning here
again, again and again.
Because we feel, we REALLY feel here - with nuances, pulsation and subtlety - ,
we live here
and breathe here
and can die here
I feel I'm not alone
in this condition/state
I feel the presence of millions of consciences

We don't know what is this, but a strange thought is pushing us towards it
The falling has no beginning, no end, it is a state of being,
the falling is space, an emotion,
in which you step in like if it was a stream, its streamline sweeps you away,
and when you step out you don't know what it was
Again and again you return into the galopping stream,
searching for the feeling, that grabbed and shifted you
This is falling

Zakatol a szívem, nem kapok levegőt,
szédít a mélység és magasság, melynek foglya,
vendége, és ura vagyok


Zuhanok az ég felé, a mélybe emelkedem
Lüktető óriás égitestek a sötétség peremén


A testem elillan,
szétolvad a határ
és belémszivárog a levegő,
a gondolataim távolról érkeznek,
azaz nem is érkeznek, már itt vannak,
az érzéseim pedig lebegnek, vibrálnak, zengenek


Tudom miért járunk ide,
újra, újra és újra,
Mert itt érzünk, itt TÉNYLEG érzünk – árnyaltan, lüktetően és finoman - ,
itt élünk
és lélegzünk
és meg tudunk halni
Úgy érzem nem egyedül vagyok itt
Ebben az állapotban
milliónyi tudat jelenlétét érzem
Nem tudjuk mi az, de hajt felé valami furcsa gondolat


A zuhanásnak nincs eleje, nincs vége, ez egy állapot,
a zuhanás egy tér, egy érzés,
amibe belépsz mint egy patakba, sodrása kizökkent,
majd mikor kilépsz nem tudod mi volt ez
Újra és újra visszatérsz a vágtázó áramlatba,
keresve az érzést, ami megragadott és kizökkentett
Ez a zuhanás

Cursevision                                    Átoklátomás

How pale grey, gloomy is the sky             It hasn't been so dead for a long time.      And how mysterious, thick is the fog.    It is crawling like a monster among the trees

How dark, dismal, bare are the trees Listening to the secrets of the mist         And under the night's freezing veil         They are conjuring the dreams

A lot of leaves are lying on the ground Which own the wisdom of the trees       And the fog's black secrets                    Are taken to the deep of the earth

The earth feeds my body                       And the fog penetrates my soul              The obscure light of the winter moon      Is the dark path of my dreams

Where my dreams are woven             When my eyes are opened                  From the moon's pale twine                  And from the voice of sky's dismal wind And from the depth of the dark forest      And from the blood frozen into my veins

 

 

Mily sápadt, szürke, borús ég                  Ily halott nem volt réges rég                    S mily titokzatos, sűrű köd          Szörnyként kúszik a fák között              

Mily sötét, komor, csupasz fák                A köd titkait hallgatják                             S az éj fagyos leple alatt                          Varázsolják az álmokat

                                                            Fekszik a földön sok levél                       Kikben a fák tudata él                               S a köd fekete titkait                                A föld mélyébe leviszik

A föld táplálja testemet                             És köd járja át lelkemet                            A téli hold homályos fénye                       Az álmaim sötét ösvénye

                                                             Hol szövődnek az álmaim                        Ha felnyilnak a szemeim                         A ködnek sápadt fonalából                       S az ég bús szelének hangjából                S az erdő sötét mélységéből                     S az ereimbe fagyott vérből    

 

 

 

Transylvania                                   Erdély

Dark mountains keep guard                      Over a dark land                                      Evil mountains-ghosts                              Hide an evil land

In the very deep of dark forests                Lives a creature thirsty for blood              The deep forest of Transylvania               Aroused it

I awoke from a deep dream                      I was born by the darkness                        My way is the hate                                    My way is the darkness

Lie in the belief of god                              Truth in the darkness                                 Hate of pure heart                                     Opens up the lid

Mountains of Carpathia                            Children of dark night                               Open your souls,                                       Your dark evil hearts

I'm thirsty for hot blood                           I dream about manflesh                           The night screams in my soul              My thirst for revenge almost strangles me

I murder at nights                                      I bring death into life                                Believers in god are trembling                 They mention me as Satan

I have no destiny or fate                           My life is an eternal torture                      I purely hate everything                         That was created by human 

 

 

Sötét hegyek õrt állnak                             Sötét földre vigyázznak                            Gonosz hegyek-szellemek                        Gonosz földet rejtenek

Sötét erdõk legmélyén                             Él egy vérre szomjas lény                         Transylvania mély erdeje                          Ami õt felkeltette

Mély álomból ébredtem                           Sötétségbõl születtem                               Gyûlölet az én utam                                  Sötétség az én utam

Istenhitben hazugság                                 Sötétségben igazság                                 Tiszta szívbõl gyûlölet                             Felnyitja a fedelet  

Kárpátia hegyei                                      Sötét éj gyermekei                                    Tárjátok ki lelketek                                   Sötét gonosz szivetek

Forró vérre szomjazom                             Emberhúsról álmodom                             Lelkemben az éj sikolt                              Bosszúvágyam majd megfojt

Éjjelente gyilkolok                                    Életbe halált hozok                                   Istenhívõk reszketnek                              Sátánként emlegetnek

Nincsen sorsom, végzetem                       Örök kín az életem                                    Tisztán gyûlölök mindent                         Amit ember teremtett 

Storm                                            Vihar

The sky is darkening                               The light is fleeing                                   The forest is quiet                                    The wind is dying away

What is life, that is gone                         The darkness is growing                          It is covering everything                          Coming from the mountains

It is creeping on the sky                          Coming closer in the silence                    And when it reach here                            The earth will quake

The sky is echoing                                   And the valley screams up                      The water is rushing down                       And the sky heaves a sight

There is no sound that is heard               There is no light that is alive                   Only the rain is pouring                           And the wind is rising

Only grey dusk is here                            Which is covering everything                  And a muddy stream                                Is rushing down the slope

Gloomy sky above                                    Is clanging with echo                                And the silent sorrowful land                  Is listening to it adown

It is so mysterious                                   What the heart is feeling                         The storm has broken out                       And is calling me with it

Az ég elsötétül                                         A fény menekül                                         Az erdő csendes                                        A szél elcsitul

Mi élet, az eltünt                                       A sötétség nő                                             Beborít mindent                                        A hegyekből jön

Az égen kúszik                                         A csöndben közeleg                                S amikor elér                                            A föld megremeg

Visszhangzik a menny                              S a völgy felsikolt                                    Lezúdul a víz                                             S az ég felsóhajt

Nincs hang, ami szól                                 Nics fény, ami él                                       Csak eső zuhog                                        S feltámad a szél

Csak szürke homály                                 Mely mindent takar                                   És sáros patak                                           A hegyről rohan

Fent mélabús ég                                        Visszhangozva zeng                                  S a néma bús föld                                     Hallgatja őt lent

Oly titokzatos                                            Mit érez a szív                                           A vihar kitört                                             És magával hív  

 

 

Transylvanian Dreams                   Erdélyi Álmok

The dark forest is dreaming,
A
nd so is the sorrowful cementary between its trees,
I embrace your dead trees
Everything's died inside me for a long time

The water of the river is dreaming
And so is the silent surface of the lake  Dead light of dead mirror
Memory of past times

The high mountains are dreaming,
And so are the sorrowful winds that blow among them,
I shall climb the black mountain          And shall never return  

Transylvania, my beautiful land, Forests,  fields and mountains are standing around
I have been guarding your silent sleep
And have seen a dream with you

In my dream I was the blowing wind
I was the trees of your dark forest
I lay on the surface of the dead lake
I immersed in your funeral fog...

 

 

 

 

Álmodik a sötét erdő                                 S fái között bús temető                             Halott fáid átölelem                                  Régen halott minden bennem

Álmodik a folyó vize                                S a tó csendes vízi tükre                           Halott tükör halott fénye                           Elmúlott idők emléke

Álmodnak a magas hegyek                       S közöttük járó bús szelek                       Fekete hegyre felmegyek                         Onnan már vissza nem térek

Transylvania, szép földem                        Erdők, mezők, s hegyek körben              Csendes álmodat vigyáztam                     Veled együtt álmot láttam

Álmomban bús szélként jártam                Sötét erdőd fái voltam                               Halott tó vizén feküdtem                          Gyász ködödben elmerültem...

 

 

 

 

Mooncreature                                 Holdlény

I am the moon itself.
A pale, old corpse.                                   Tere is no light in my eyes...
A
n old, ancient creature

Walking on lonely path.
Capture power in the book.
A light beyond death.
The creature is calling me.

Forest, freezing and beautiful.
Entering its gates
The heart is slowing down,
And the creature keeps on calling.

Forgotten dark belief 
Is doing its rituals. 
It's mysterious and beautiful.
The evil work is written by blood.

Its lid is opened
Its spirit is set free.
Plague and pest are spreading
Satan is fucking the angels.

Searching for its ancient sign
Which opens up its lid.
And again, it'll be let out against heaven
And the world will be swallon up by the evil

 

Maga vagyok a hold.
Egy sápadt öreg holt.
S
zememben nincsen fény... 
Egy vénült ősi lény.                    

Magányos úton jár.
Erőt a könyvbe zár.
Halálon túli fény
Magához hív a lény          

Erdő, fagyos és szép.
A kapuján átlép.
Egyre lassul a szív,
S
a lény egyre csak hív.

Feledett sötét hit 
Teszi a rituáléit.
Titokzatos, s gyönyörű.
Vérrel írott a gonosz mű.

Feltárva vagyon fedele
Elszabadulva szelleme.
Terjed pestis és döghalál
A Sátán angyalokkal hál 

Keresve eme ős jelét
Felnyitja az a fedelét 
S újra az égnek engedi,
S világot gonosz elnyeli

Old Bog                                         Öreg Mocsár

Old bog - old soul                                     Timeless, and endless.
Winds carry its stench,
Anguish is born in its land.
There is no life in its eyes,
There is no light in its eyes,
An old creature watches from its eyes,
A foul, dead being.
It emanates dotage,
And ageless putrefaction.
Life has abandoned it,
And its existance is dying.
Pain, and eternal life
Has become one with it.
Denying everything beautiful
Its soul is screaming.
Its rotting, old trees
Are like fallen warriors;
And the bog's filth is its torn, shabby clothes.
Old bog - the dream                                   Silent and so empty.
Pain and silent agony are In its dead-water.

Öreg mocsár - vén lélek
Időtlen, s végtelen.
Bűzét viszik a szelek,
Földjében kín terem.
Szemében nincsen élet,
Szemében nincsen fény,
Szeméből néz egy vénhedt,
Egy bűzös halott lény.
Vénség árad belőle,
S kortalan rothadás.
Élet elfordult tőle,
s a léte haldoklás.
Fájdalom, s örök élet                                 Egyé lett ővele.
Tagadva minden szépet
Sikít a szelleme.
Korhadó, öreg fái,
Mint esett harcosok;
S szakadt, kopott ruhái - a mocsári mocsok.
Öreg mocsár - az álom
Csendes és oly üres.
Állóvizében fájdalom
És néma szenvedés.